27. maj 2016
Har du problemer med denne mail > klik her
Resume
I denne uge kan du bl.a. læse Trafik- og Byggestyrelsens udkast til et brand tillæg om brandsikring af industri- og lagerbygninger i én etage til eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri. Du kan også læse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer m.fl. samt hente SBi's nye rapport om energikrav i nybyggeriet 2015.
Byplanlovgivning
Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
Bekendtgørelsen fastsætter regler om fastlæggelse af miljømål, herunder hvad der nærmere forstås ved god overfladevandstilstand (god økologisk tilstand og god kemisk tilstand for overfladevand), godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand for overfladevand for kunstige og stærkt modificerede vandområder og god tilstand for grundvand (god kvantitativ tilstand og god kemisk tilstand for grundvand), jf. bilag 1-3.
Læs bekendtgørelsen i Byggedata her
Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg
Bekendtgørelsen fastsætter regler om miljøforhold vedrørende opbevaring og håndtering af affald på affaldsbehandlingsanlæg, som ikke er godkendelsespligtige efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
Læs bekendtgørelsen i Byggedata her
Økonomi og Organisation
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge
Udlændinge-, integrations og boligministeren kan inden for en samlet ramme på 640 mio. kr. yde tilskud til etablering af almene familieboliger, som kan forbeholdes flygtninge.
Læs bekendtgørelsen i Byggedata her
Høringspakke om tillæg om industri- og lagerbygninger til eksempelsamlingen
Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet vedlagte udkast til et tillæg om brandsikring af industri- og lagerbygninger i én etage til eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri. De nye eksempler angiver, hvordan man kan vælge at brandsikre de industri- og lagerbygninger i én etage, der fremadrettet alene skal reguleres i bygningsreglementet.
Se høringen her

Høring af bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger
Formålet med støtten er at fremme både energieffektivisering, og udnyttelsen af potentialerne for fleksibelt energiforbrug i den eksisterende bygningsmasse. Bekendtgørelsen gør det muligt, at yde støtte til dels udvikling og demonstration af nye teknologier og løsninger til fremme af energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug, og dels fremme af indsatsen for energieffektivisering og fleksibelt energiforbrug i bygninger via lokalt baserede netværk og partnerskaber med deltagelse af kommuner og andre lokale parter.
Se høringen her
Høring vedr. revideret udkast til bekendtgørelse om ændring af tekniske for-skrifter for gasser
Revideret udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser
Se høringen her
DS/EN 1996 FU:2016 - Forkortet udgave af Eurocode 6 - Murværkskonstruktioner
Denne DS/EN 1996 FU indeholder de dele af Eurocode 6-systemet, der gør det muligt at beregne de fleste konstruktioner alene på grundlag af den. En konstruktion, der tilfredsstiller kravene i DS/EN 1996 FU vil også tilfredsstille de tilsvarende krav i Eurocode 6.

Udgivet: 2016-04-21, Godkendt: 2016-03-31
Sprog da, Antal sider 101, Pris ekskl. moms DDK 595,00

Læs DS/EN 1996 FU:2016 her
DS/EN 196-1:2016
Metoder til prøvning af cement - Del 1: Styrkebestemmelse
Udgivet: 2016-05-11, Godkendt: 2016-05-03
Sprog en, Antal sider 35, Pris ekskl. moms DDK 529,00
Læs DS/EN 196-1:2016 her
DS/HD 60364-5-551:2010/A11:2016
Elektriske lavspændings-installationer - Del 5-55: Valg og installation af elektrisk materiel - Andet udstyr - Kapitel 551: Lavspændings-generatoranlæg
Udgivet: 2016-05-11, Godkendt: 2016-05-10
Sprog en, Antal sider 11, Pris ekskl. moms DDK 296,00

Læs DS/HD 60364-5-551:2010/A11:2016 her
DS/EN 14825:2016
Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling – Prøvning og effektmåling under delbelastning samt beregning af sæsonbestemt ydeevne
Udgivet: 2016-05-19, Godkendt: 2016-04-05
Sprog en, Antal sider 87, Pris ekskl. moms DDK 807,00

Læs DS/EN 14825:2016 her
DS/IEC/TS 62056-6-9:2016
Udveksling af elmålerdata – DLMS-COSEM – Del 6-9: Mapning mellem meddelelsesprofiler i den fælles informationsmodel (IEC 61968-9) og DLMS-COSEM-datamodeller og -protokoller (IEC 62056)
Udgivet: 2016-05-19, Godkendt: 2016-05-13
Sprog en, Antal sider 49, Pris ekskl. moms DDK 685,00

Læs
DS/IEC/TS 62056-6-9:2016 her
Handicaporganisationernes Hus – Evaluering af proces og værk
I 2012 åbnede Danske Handicaporganisationer (DH) dørene til et nyt kontorhus i Høje Taastrup, som samler DH’s medlemsorganisationer under ét tag. DH havde fra start en målsætning om, at Handicaporganisationernes Hus skulle være et internationalt foregangsbyggeri for tilgængelighed og universelt design.
Tre år efter åbningen har SBi afsluttet en evaluering af bygningen, byggeprocessen og brugernes oplevelse af huset. Evalueringen konkluderer, at Handicaporganisationernes Hus er et vigtigt og flot eksempel på et overordentligt tilgængeligt hus. Huset demonstrerer ikke mange nye banebrydende løsninger på verdensplan, men til gengæld introducerer det nogle betydningsfulde løsninger i dansk kontekst.
Læs evalueringen her
SBi 2016:13, Energikrav til nybyggeriet 2015
Rapporten analyserer de privatøkonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser af stramningerne af bygningsreglementets energikrav til nye bygninger i 2015.
Læs rapporten her
Aktuelle bøger
Syn og skøn i praksis
1. udgave 2016, 163 sider, Forfatter: Frederik Bue Johnsen, Forlag: Polyteknisk Forlag

Syn og skøn er en helt central metode til afklaring af tekniske spørgsmål i tvister om f.eks. byggeri eller andre komplekse anskaffelser.
Denne bog rummer en praktisk og håndgribelig redegørelse for fremgangsmåden ved syn og skøn, herunder i lyset af de ændringer i retsplejeloven, der trådte i kraft i sommeren 2014.

Foruden en gennemgang af det relevante regelsæt rummer bogen en række eksempler på måder at tilrettelægge og optimere processen på i en syns- og skønssag. Bogen rummer også en gennemgang af de relevante alternativer til syn og skøn, herunder brugen af sagkyndige erklæringer, sagkyndige vidner og sagkyndige meddommere.

Læs mere om og bestil bogen her
Produktsider i Håndbog for Bygningsindustrien (HFB) giver en omtale af byggeproducenter og -leverandørers byggevarer og -ydelser. HFB udgives af Byggecentrum og opdateres løbende på nettet på HFB.DK
WienerbergerSchlüter
Wienerberger A/S er en produktions- og handelsvirksomhed med hovedkontor og udstilling i Helsinge. Sortimentet består af mursten, tegltagsten og belægningsklinker og er et af Danmarks bredeste. Mursten produceret i Danmark er fra Pedershvile Teglværk ved Helsinge og Petersminde Teglværk ved Stenstrup på Fyn. Værkerne er kendte for god og vedvarende kvalitet, baseret på et fint råstof og stor kompetence. Læs mere

Kingo Karlsen A/S
Kingo er Danmarks førende nedbrydnings- og skrotnings-entreprenør med over 60 års erfaring i branchen. Kingos ledestjerne er at være Nordens synonym for miljørigtig nedbrydning udført med respekt for mennesker og den verden, vi lever i. Firmaet er førende i graden af genanvendelse og arbejder for øget genbrug af materialer i deres oprindelige form. Læs mere
Nyhedamail
Misser du også en nyhedsmail i ny og næ?
Her kan du se tidligere fremsendte nyhedsmails eller bare nøjes med at søge efter de nyheder der interessere dig.
Læs her
Venlig hilsen
Byggecentrum

Ved køb og support af Byggedata, Branddata samt tillægsabonnementer:
Kontakt Lonny på 70 12 06 00 / 44 89 06 05.

Har du andre spørgsmål eller kommentarer så kontakt os på.
E info@byggecentrum.dk     W byggecentrum.dk
© Byggecentrum
Ønsker du ikke længere at modtage denne nyhedsmail fra Byggecentrum > klik her