30. september 2016
Har du problemer med denne mail > klik her
Resume
I denne uge kan du bl.a.læse den nye reviderede 2. udgave af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 17 og vejledningen om sociale klausuler i udbud.
Derudover er det kommet 5 nye Byg-Erfa blade og en ny anvisning fra SBi om solafskærmninger.
Bygningslovgivning
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012
- 2. reviderede udgave 2016
Bestemmelserne i bygningsreglement 2015, kapitel 5, er funktionsbase-rede brandkrav, der beskriver det sikkerhedsniveau, som i tilfælde af brand skal opnås for bygninger opført efter bygningsreglement 2015. Denne eksempelsamling indeholder en række eksempler på, hvordan bestemmelserne i bygningsreglement 2015, kapitel 5, brandforhold f.eks. kan opfyldes.

Læs Eksempelsamlingen i Byggedata her
Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Bekendtgørelsen omhandler blandt andet istandsættelse af kirkebygninger, ændring eller istandsættelse af inventar og tilbehør herunder kunstnerisk udsmykning m.v.
Desuden anlæggelse, udvidelse og nedlæggelse af kirkegårde og parkeringspladser. Opførelse, ombygning og nedrivning af bygninger til brug for kirken eller kirkegården. Ændring og regulering af kirkegårdens indretning m.v.

Læs bekendtgørelsen i Byggedata her
Byplanlovgivning
Bekendtgørelse om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 17
I medfør af naturbeskyttelseslovens § 19 b, stk. 1, skal der i internationale naturbeskyttelsesområder inden iværksættelse af de aktiviteter, der er nævnt i bilag 2 til naturbeskyttelsesloven, bortset fra de i naturbeskyttelseslovens § 19 b, stk. 3, nævnte tilfælde, gives skriftlig meddelelse herom til kommunalbestyrelsen med henblik på, at kommunalbestyrelsen foretager en vurdering af aktivitetens virkning på området under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger.

Læs bekendtgørelsen i Byggedata her
Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord
Udstedelse af en ny bekendtgørelse sker for at opdatere den gældende bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordning for boligejere m.v. i lov om forurenet jord.

Læs bekendtgørelsen i Byggedata her
Økonomi og Organisation
Vejledning om sociale klausuler i udbud
Formålet med de sociale klausuler er at skabe flere praktikpladser i Danmark. Men ordregivere skal samtidig være opmærksomme på, at klausulerne kan forøge leverandørernes omkostninger og dermed prisen på opgaven.

Læs vejledningen i Byggedata her
Høringer
Høring om lov om ændring af kystbeskyttelsesloven
Lovforslaget omfatter ændringer, der betyder, at sagsprocessen og klageadgangen i forbindelse med kommunalbestyrelsernes behandling af de såkaldte kap 1a-sager forenkles. Sagerne vedrører kystbeskyttelse af flere ejendomme over længere strækninger.
Læs hele høringen her
Byggeforskningslitteratur
SBI 2016:21 Lufttæthed af materialer til radonsikring
Torben Valdbjørn Rasmussen, Thomas Cornelius, 27 sider
Denne rapport beskriver en prøvningsmetode, der kan anvendes til at afprøve effektiviteten af radonsikringsmaterialer. I forbindelse med udarbejdelsen af prøvningsmetoden er der testet fire forskellige typer materialer til radonsikring, og det er sket i samarbejde med de pågældende producenter/leverandører.
Læs rapporten her
Solafskærmninger
SBi-anvisning 264
Anvisningen beskriver solafskærmningens mange funktioner og giver et overblik over de mest almindelige typer solafskærmning. Desuden anvises metoder til at beregne total solvarmetransmittans for udvendige, indvendige og integrerede afskærmninger. Endelig viser diagrammer, hvordan man omregner afskærmningsfaktorer for solafskærmninger i kombination med forskellige rudetyper.

SBi-anvisning 264 er tænkt som et redskab til projekterende ingeniører og arkitekter, der skal træffe beslutninger om facadeudformning og solafskærmning i forbindelse med nybyggeri eller renovering.

Læs anvisning 264 i Byggedata her
Byg-Erfa
Fugtspærrer – udførelsesdetaljer ved nybyggeri
(21) 16 09 02
Dette blad beskriver udførelse af bygningsdetaljer ved en bygnings fundament for at modvirke fugtopstigning i vægge.
Udvendig (efter)isolering – tegl-, beton- og letbetonvægge med puds på isolering
(21) 16 09 01
I erfaringsbladet omtales fordele og ulemper ved udvendig isolering med puds – herunder de særlige brandtekniske forhold ved anvendelse af skumplastisolering.
Lufttæthed i ældre bygninger – efter renovering og fornyelse
(99) 16 08 31
I erfaringsbladet gennemgås, hvilke krav – afhængigt af renoveringens omfang – der kan stilles til lufttæthed, og hvordan den kan opnås.
Rulskifte - afdækning af fritstående mur
(20) 16 08 29
I bladet beskrives, hvordan rulskiftet sikres længst mulig levetid ved anvendelse af glidelag, fugtstandsende lag i muren og indlagte metalløskanter under fugtspærren.
Byggearbejde og brandværn – ældre bygninger
(99) 16 08 30
Dette blad omtaler de særlige brandmæssige forhold i forbindelse med såvel projektering, arbejdstilrettelægning, byggepladsens indretning, alarmering og selve arbejdsudførelsen.
Nyheder fra HFB
HFB -Håndbog for bygningsindustrien er en kilde til aktuel byggeviden. På hfb.dk finder du varefakta, byggetekniske løsninger og seriøs produktinformation.
Nature Impact A/S
Nature Impact Roof ® bringer naturen tilbage til byen og øger biodiversiteten i byerne. Ved anlæggelse af et grønt tag skaber man et habitat for bla. fugle, insekter og sommerfugle.
Nature Impact Roof ®er designet til at tilbageholde mest muligt regnvand og dermed forsinke/reducere peak-flowet betragteligt.
Nature Impact® er et patent anmeldt produkt til grønne tage, og i modsætning til andre systemer er alle funktioner, for eksempel vækstmedie og drænsystem, udført i et modul.
Zinco Danmark A/S
ZinCo har mere end 35 års erfaring med langsigtede og effektive løsninger til udnyttelse af tagarealer i alle dele af verden. Både til ekstensive og intensive anlagte tage.
ZinCo tilbyder gennemtænkte løsninger, som afdræner og skåner den tætte, underliggende overflade, kan du bl.a. etablere flade tage, skrå tage og holdbare parkeringsdæk med kørearealer og forvandle dem til smukke og spændende, grønne oaser - til glæde for alt levende, inklusive beboerne.
Nye bøger og kurser
TOR-Vejledning 8: Grønne tage
Entrepriseretten
Entrepriseretten er en helt ny fremstilling, som på retsvidenskabeligt grundlag analyserer og systematiserer de regler, principper og afgørelser, der angår retsforholdet mellem bygherre og entreprenør.

Læs mere om bogen her
Branddagen 2016
Branddagen 2016
Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Byggecentrum og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, og her kan byggeriets aktører blive opdateret med nyeste viden inden for brand og byggeri.

Læs mere om konferencen her
Nyhedamail
Misser du også en nyhedsmail i ny og næ?
Her kan du se tidligere fremsendte nyhedsmails eller bare nøjes med at søge efter de nyheder der interessere dig.
Læs her
Venlig hilsen
Byggecentrum
Redaktør Per Holtveg

Ved køb og support af Byggedata, Branddata samt tillægsabonnementer:
Kontakt Lonny på 70 12 06 00 / 44 89 06 05.

Har du andre spørgsmål eller kommentarer så kontakt os på.
E info@byggecentrum.dk     W byggecentrum.dk
© Byggecentrum
Ønsker du ikke længere at modtage denne nyhedsmail fra Byggecentrum > klik her