19. august 2016
Har du problemer med denne mail > klik her
Resume
I denne uge kan du bl.a. læse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål, arbejdsmiljøarbejde i almennyttige foreninger, det fælles værdigrundlag for byggeriets parter vedrørende arbejdsmiljø og læse rapporten fra SBi om tagkonstruktionens kollaps på en butiksbygning i Dronningmølle.
Derudover er det 6 nye standarder, samt nyt fra HFB.
Bygningslovgivning
At-vejledning 1.1.1 om arbejdsmiljøarbejde i almennyttige foreninger med frivilligt arbejde
De vigtigste regler om, hvornår almennyttige foreninger er fritaget fra reglerne om arbejdspladsvurdering og organisering af arbejdsmiljøarbejdet for det frivillige arbejde i foreningen.
Læs vejledningen i Byggedata her
Økonomi og organisation

Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet
Bekendtgørelse er en revision af gældende bekendtgørelse om udgiftsrammer
m.v. I udkastet fastsættes bl.a. regler om objektive kriterier for fordeling
af midler til kommunerne til bygningsfornyelse som følge af målretning mod de
mindre byer og om pulje til afhjælpning af kondemnable forhold for kommuner
med et beskedent byfornyelsesbehov.
Læs bekendtgørelsen i Byggedata her
Fælles værdigrundlag om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsprojekter
Dette dokument er et fælles værdigrundlag for byggeriets parter vedrørende arbejdsmiljø udarbejdet i forbindelse med Handleplanen: Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker.
Værdigrundlaget er udarbejdet i fællesskab af Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitekt Virksomheder, Konstruktørforeningen og arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationerne i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg.
Læs værdigrundlaget i Byggedata her
Høringer
Ændring af Københavns Kommunes bygge- og anlægsforskrift
Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse har sendt udkast til ændring af den nuværende bygge- og anlægsforskrift i høring.
Ændringerne medfører, at stærkt støjende arbejde kan udføres uden støjgrænser. Det vil sige, at entreprenører ikke længere skal ansøge om dispensation, hvis stærkt støjende byggearbejde ikke kan overholde forskriftens grænseværdi på 70 dB(A). Det tilladte tidsrum for hvornår der må udføres stærkt støjende arbejde begrænses samtidig af hensyn til borgerne til kun at kunne foregå på hverdage i tidsrummet kl. 8 til 17.
Læs høringen her
Kollaps af butiksbygning i Dronningmølle
Lørdag d. 2. april, 2016, kl. 16.51, kollapsede tagkonstruktionen på en butiksbygning i den nordsjællandske by Dronningmølle, mens der var både ansatte og handlende i butikken.
I denne rapport har SBi foretaget en analyse af kollapset med henblik på at afdække årsagen. Analysen søger så realistisk som muligt at vurdere de belastninger og modstandsevner, der har haft betydning for kollapset.
Kollapset vurderes at være forårsaget af udknækning af et trykpåvirket hanebånd, som var utilstrækkeligt tværafstivet.
Rapporten er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) efter aftale med Trafik- og Byggestyrelsen.
SBi 2016:19, Kollaps af butiksbygning i Dronningmølle. Undersøgelsesrapport,Erik Steen Pedersen, Jørgen Nielsen, 30 sider.

Læs publikationen her
DS/EN 50193-1:2016
Elektriske gennemstrømningsvandvarmere - Metoder til måling af ydeevne - Del 1: Generelle krav
Denne europæiske standard gælder for elektriske gennemstrømningsvandvarmere til opvarmning af vand i boliger til husholningsbrug o.l. anvendelser, som omfatter følgende karakteristika:
- opfyldelse af mindst et belastningsmønster fra Annex A
- opvarmning til temperaturer under kogetemperaturen.
Denne europæiske standard specificerer betingelser, definitioner og målemetoder til fastsættelse af energieffektivitet.
Denne europæiske standard tager ikke krav i forhold til sikkerhed af apparatet i betragning.
Udgivet: 2016-07-28, Godkendt: 2016-07-07
Sprog en, Antal sider 25, Pris ekskl. moms DDK 432,00
DS/EN 14358:2016
Trækonstruktioner – Beregning og verifikation af karakteristiske værdier
Dette dokument specificerer en metode for bestemmelse af karakteristiske 5-percentil styrke- og densitetsværdier samt middelværdier for stivhed på baggrund af prøvningsresultater for konstruktionstræ, forbindelsesmidler og træbaserede produkter til brug ved førstegangsafprøvning.
Dette dokument giver også metoder til kontrol af styrke-, densitets- eller stivhedsegenskaberne indenfor rammerne af fabriksproduktionskontrollen af variabler.
Prøvetagning er ikke omfattet af dette dokument, men der henvises til de relevante produktstandarder.
Udgivet: 2016-07-28, Godkendt: 2016-07-12
Sprog en, Antal sider 17, Pris ekskl. moms DDK 325,00
DS/EN 16784:2016
Trækonstruktioner – Prøvningsmetoder – Bestemmelse af egenskaber ved langtidsbelastning af coatede og ikke-coatede dornformede forbindelsesmidler
This European Standard specifies a test method for the determination of the long duration withdrawal strength of coated and uncoated dowel-type fasteners in structural timber and timber products and wood based products for structural application.
The method applies to all types of nails, screws and staples.
Udgivet: 2016-07-28, Godkendt: 2016-07-12
Sprog en, Antal sider 13, Pris ekskl. moms DDK 296,00
DS/EN 16361:2013+A1:2016
Mekanisk betjente dørsæt – Produktstandard, ydeevneegenskaber – Dørsæt, bortset fra svingdørstyper, konstrueret til installation med mekanisk betjening
Denne europæiske standard specificerer krav/overenstemmelse/beregningsmetoder for udvendige og indvendige mekanisk betjente dørsæt, undtaget svingdørs typer, konstrueret for installation med mekanisk betjening uden brandmodstandsevne og røgtæthedsegenskaber.
Konstruktionerne af sådanne dørsæt kan fungere enten elektro-mekanisk, elektro-hydraulisk eller pneumatisk.
Udgivet: 2016-08-04, Godkendt: 2016-07-25
Sprog en, Antal sider 45, Pris ekskl. moms DDK 610,00
DS/EN 14411:2016
Keramiske fliser – Definitioner, klassifikation, karakteristika, vurdering og kontrol af ydeevnens konstans samt mærkning
This European Standard defines terms and specifies characteristics for ceramic tiles, including mosaics (i.e. any piece that can fit into a square area of 49 cm2) produced by extrusion or dry-pressing techniques, used for internal and/or external floorings (including stairs) and/or walls. Furthermore, it provides the level of requirements for these characteristics and references to the test methods applied as well as provisions for the assessment and verification of the constancy of performance.
Udgivet: 2016-08-03, Godkendt: 2016-07-19
Sprog en, Antal sider 86, Pris ekskl. moms DDK 807,00
DS/EN 14527:2016
Brusekar til boliger og boliglignende byggeri
This European Standard specifies requirements, test methods and procedures for evaluation of conformity for shower trays used for domestic purposes which ensure that the product, when installed, used and maintained in accordance with the manufacturer's instructions, will satisfy cleanability and durability when used for personal hygiene.
Udgivet: 2016-08-03, Godkendt: 2016-07-06
Sprog en, Antal sider 29, Pris ekskl. moms DDK 483,00
Nyheder fra HFB
Håndbog for Bygningsindustrien (HFB) giver en omtale af byggeproducenter og -leverandørers byggevarer og -ydelser. HFB udgives af Byggecentrum og opdateres løbende på nettet på HFB.DK
LAVTOX
Lavtox har et indgående kendskab til imprægnering af træ gennem arbejdet med at imprægnere træmaster i Danmark, Sverige, Norge og Finland.
lavTOX tilbyder produkter og tilbehør til bekæmpelse og forebyggelse af angreb i træ og murværk fra råd, svampe og insekter. Ligeledes desinficering af skimmel.
HUDEVAD A/S
Hudevad er et af Europas førende navne inden for udvikling og produktion af innovative radiatorer, der passer ind i enhver arkitektonisk linje.
Hudevad ejes af Ribe Jernindustri A/S. Ribe Jernindustri A/S blev grundlagt i 1848 som et jernstøberi. Siden 1973 har firmaet produceret pladeradiatorer, konvektorer, tilbehør mv. under navnet RIOpanel.
Projektlederuddannelse
Bognyhed
Kvalitetsledelse betaler sig
Kvalitetsledelse betaler sig
- en videnskabelig publikation om muligheder og faldgruber.
Publikation udspringer af undren over den voldsomme udbredelse ISO 9000-serien og certificering fik i industrien gennem 1990'erne og frem til i dag. Da ISO 9000-bølgen tog fart, førte den en slags nyt liv med sig i virksomhederne. Processer blev endevendt, nye initiativer blev taget på kvalitetsfronten, og hele organisationen blev påvirket.

Publikationen giver indsigt i hvorfor tiltag, baseret på ISO 9000 standarderne blev iværksat, hvordan kvalitets- og organisationsbegreber blev forstået samt hvilke hindringer, der er for implementering af effektive kvalitetssystemer.
Nyhedamail
Misser du også en nyhedsmail i ny og næ?
Her kan du se tidligere fremsendte nyhedsmails eller bare nøjes med at søge efter de nyheder der interessere dig.
Læs her
Venlig hilsen
Byggecentrum
Redaktør Per Holtveg

Ved køb og support af Byggedata, Branddata samt tillægsabonnementer:
Kontakt Lonny på 70 12 06 00 / 44 89 06 05.

Har du andre spørgsmål eller kommentarer så kontakt os på.
E info@byggecentrum.dk     W byggecentrum.dk
© Byggecentrum
Ønsker du ikke længere at modtage denne nyhedsmail fra Byggecentrum > klik her