<
28. oktober 2016
Har du problemer med denne mail > klik her
Resume
I denne uge kan du bl.a. læse den nye risikohåndbog og vejledning om opkrævning af gebyrer i byggesager.
Derudover er der ændringer i bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning og bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø, samt 5 høringer bl.a. høring over ændring af bygningsreglement 2015 (BR15).
Bygningslovgivning
Håndbog skal hjælpe med at forhindre store uheld på virksomheder
Risikohåndbogen skal hjælpe myndigheder og virksomheder med sikkerhedsarbejdet på de potentielt mest farlige virksomheder i Danmark
Læs håndbogen her
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1247 af 13. oktober2016

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:
Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001
Læs den indarbejdede bekendtgørelse her
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1246 af 13. oktober 2016

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1794 af 18. december 2015
Læs den indarbejdede bekendtgørelse her
Økonomi og organisation
Vejledning om opkrævning af gebyrer i byggesager
Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 besluttede Folketinget, at kommunerne fremover skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug.

De nye gebyrregler for kommunernes byggesagsbehandling trådte i kraft den 1. januar 2015. Trafik- og Byggestyrelsen (tidligere Energistyrelsen) udsendte i januar 2014 et udkast til en gebyrvejledning.

Trafik- og Byggestyrelsen udsender på baggrund af henvendelser fra kommunerne nu en revideret gebyrvejledning.
Læs vejledningen her
Vejledende udtalelse om fortolkningen af skorstensfejerbekendtgørelsen
Styrelsen har på baggrund af en række henvendelser udarbejdet en vejledende udtalelse om fortolkningen af skorstensfejerbekendtgørelsen. Udtalelsen belyser navnlig kommunernes tilsynsforpligtelse, frit valg af skorstensfejer samt bygningsejerens ansvar i relation til fejning af skorstene.

Læs udtagelsen her
Elopvarmede helårsboliger med VE-anlæg - styresignal
I styresignal SKM2015. 622. SKAT bliver det præciseret, hvordan en elopvarmet helårsboligs egenproduktion af elektricitet, der udveksles med det kollektive el-net, skal indgå i opgørelsen af forbruget af elektricitet, der giver ret til elvarmesats i henhold til elafgiftslovens § 6, stk. 1.

Læs mere her
Høringer
Høring over ændring af bygningsreglement 2015 (BR15)
Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse, der indfører enkelte tekniske ændringer i bygningsreglementet 2015 (BR15). Ændringsbekendtgørelsen er netop sendt i høring med svarfrist den 16. november 2016.
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
Bekendtgørelsen følger op på høringen over forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som blev vedtaget af folketinget i maj 2016. Loven træder i kraft den 16. maj 2017.

Med bekendtgørelsen gennemføres der en mere direktivnær implementering af VVM-direktivets bilag 1 og 2, som bestemmer hvilke projekter der er omfattet af henholdsvis VVM-pligt og screenings-pligt. Ændringen vedrører de projekter, hvor en mere direktivnær implementering alene forudsætter en ændring af Miljø- og Fødevareministeriets VVM-bekendtgørelse efter planloven.
Bekendtgørelse om justering af godtgørelse til visse vindmøller (Balancegodtgørelsesbekendtgørelsen).
Hermed sendes vedlagte udkast til bekendtgørelse om justering af godtgørelse til visse vindmøller (balancegodtgørelse) i 3 ugers høring.
Bekendtgørelsen nedjusterer balancegodtgørelsen i overensstemmelse med kravet i Kommissionens godkendelser af ordningen. Der skal ske nedjustering når godtgørelsen overstiger den gennemsnitlige balanceringsomkostning. På den baggrund nedjusteres balancegodtgørelsen fra 2,3 øre til 1,8 øre pr. kWh pr. 1. januar 2016, svarende til de gennemsnitlige balanceringsomkostninger i perioden 2007-2013.
Høring over udkast til gebyrbekendtgørelse på byggeområdet og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring
Trafik- og Byggestyrelsen påtænker at justere gebyret for byggeskadeforsikring, således at gebyret fra 1. januar 2017 udgør 0 kr. Ændringen foretages for at skabe økonomisk balance i ordningen. Udkastet til ændringen resulterer i både en ny og en ændret bekendtgørelse på byggeområdet, da reguleringen af gebyret fremover foreslås foretaget i en separat gebyrbekendtgørelse.
Nye bøger og kurser
miljøledelsessystemer
DS-håndbog 184:2016 Miljøledelsessystemer
Gennemgang og fortolkning af ændringerne i den nye ISO 14001:2015.

Denne bog beskriver de ændringer, der er foretaget siden 2004-udgaven af DS/EN ISO 14001 om miljøledelsessystemer.

Læs mere om bogen her
arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø-koordinator i projekterings- og udførelsesfasen
Opdateringskursus der sikrer, at du er med på alt nyt ift. arbejdsmiljøkoordineringen i projekterings- og udførelsesfasen.

Læs mere om kurset her
Nyhedamail
Misser du også en nyhedsmail i ny og næ?
Her kan du se tidligere fremsendte nyhedsmails eller bare nøjes med at søge efter de nyheder der interessere dig.
Læs her
Venlig hilsen
Byggecentrum
Redaktør Per Holtveg

Ved køb og support af Byggedata, Branddata samt tillægsabonnementer:
Kontakt Lonny på 70 12 06 00 / 44 89 06 05.

Har du andre spørgsmål eller kommentarer så kontakt os på.
E info@byggecentrum.dk     W byggecentrum.dk
© Byggecentrum
Ønsker du ikke længere at modtage denne nyhedsmail fra Byggecentrum > klik her